โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3  ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
คณะผู้บริหาร

นายเปรียญ ชูทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 097-3595781

นางบุญขันธ์ ศิลปนุรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชะอ้อน โมฆรัตน์
ครูชำนาญการ

นางอรุณี ชูช่วย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธีธัช เหมือนพรรณราย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปัญญา อาสนะ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2