โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3    อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
คณะผู้บริหาร

นายเปรียญ ชูทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางบุญขันธ์ ศิลปนุรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชะอ้อน โมฆรัตน์
ครูชำนาญการ

นางอรุณี ชูช่วย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธีธัช เหมือนพรรณราย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายณรงค์ ทองเทพ
ครูชำนาญการพิเศษ