โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3    อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมยุรี เมืองทอง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศรีโศภิษฐ์ วงศ์เพชรรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมจิตร์ ชูสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ