โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3  ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางมยุรี เมืองทอง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 086-6948469

นางศรีโศภิษฐ์ วงศ์เพชรรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมจิตร์ ชูสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ