โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3  ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวลลินตา หนูด้วง
เจ้าหน้าที่ธุรการ