โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3  ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน  10  พฤศจิกายน  2562
มีนักเรียนทั้งหมด  217  คน
ชั้น  ม.1  จำนวน  52 คน เป็น  นร.ชาย 22 คน  นร.หญิง 30 คน
ชั้น  ม.2  จำนวน  55 คน เป็น  นร.ชาย 28 คน  นร.หญิง 27 คน
ชั้น  ม.3  จำนวน  57 คน เป็น  นร.ชาย 23 คน  นร.หญิง 34 คน
ชั้น  ม.4  จำนวน  21 คน เป็น  นร.ชาย  8 คน  นร.หญิง 13 คน
ชั้น  ม.5  จำนวน  26 คน เป็น  นร.ชาย  7 คน  นร.หญิง 19 คน
ชั้น  ม.6  จำนวน  7   คน เป็น  นร.ชาย  2 คน  นร.หญิง 5 คน