โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3  ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณฑิตา เกลี้ยงแก้ว
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรอุมา รักษ์จันทร์
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพวรรณ เหมะรักษ์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกานต์ธิดา จันสุกสี
ตำแหน่ง : เลขาณุการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฉันท์สินี ไหมทิม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชาติ แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอิศราภรณ์ เพชรศรีเปีย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรกานต์ ทองนวล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐธิชา ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิดาพร แซ่ล้อ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอจิรา แก้วมาก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ม.2/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอิสราภรณ์ จรเสมอ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพียงดาว ถึงด้วง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธีรดา จันทร์เจริญ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรพิมล หนูจัน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิรัชญา เหมะรักษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายศิลปะและดนตรี
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ หนูผอม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายศิลปะและดนตรี
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐฏิกา กระเทศ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธีรดา นุ่มรอด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ม.1/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรัญญา บุญญะบุญญา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรพันธ์ุ คำพุฒ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา สังข์ทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวินัยนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปัทมพร ลงทอง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายวินัยนักเรียน
ระดับชั้น : ม.4/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภวัทน์ ชูทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนัทนาการ
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเอมิกา จันทร์บุรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายกีฬาและนัทนาการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปณิตา คำพุฒ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัลยรัตน์ ทองดำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายสารสนเทศ
ระดับชั้น : ม.1/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนัญชนก ทองประศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ม.4/1