โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3    อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพวรรณ เหมะรักษ์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณฑิตา เกลี้ยงแก้ว
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศศิธร สุขใส
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฉันท์สินี ไหมทิม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรกานต์ ทองนวล
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐธิชา ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชาติ แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.4/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกานต์ธิดา จันสุกสี
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ หนูผอม
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.4/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธีรดา จันทร์เจริญ
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัญรัตน์ เหมะรักษ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดรุณี ขาวผ่อง
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐาปนีย์ อ้นชดเชย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธัญชนก ทองประศรี
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนัฐริกา ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรัตนาวดี พูลสุวรรณ
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.1/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภาวินา วรรณะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.1/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอจิรา แก้วมาก
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.1/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชรินรัตน์ ซุ่นเซ่ง
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา สังข์ทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายโสต
ระดับชั้น : ม.4/2
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรพันธ์ คำพุฒ
ตำแหน่ง : ฝ่ายโสต
ระดับชั้น : ม.4/1
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรเดช ปลอดภัย
ตำแหน่ง : ฝ่ายโสต
ระดับชั้น : ม.4/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภวัทน์ ชูทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรอุมา รักษ์จันทร์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.4/2
ชื่อ-นามสกุล : นายรัชตะ บุญญะบุญญา
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.3/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอภิรักษ์ คงแดง
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.1/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกฤษฎี ดำราม
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.2/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิดาพร แซ่ล้อ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภานุพงค์ เข็มทิพย์
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ม.2/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเกียรติพร สินยัง
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอิศราภรณ์ เพชรศรีเปีย
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ม.2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเพียงดาว หนึ่งด้วง
ตำแหน่ง : ฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ม.2/1