โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3  ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประเวศน์ ธรรมธาดา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2502-2503
ชื่อ-นามสกุล : นายพ่วง บุษรารัตน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2503-2507
ชื่อ-นามสกุล : นายเอื้อน ปิยวาทการ (ชูหนู)
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2508-2508
ชื่อ-นามสกุล : นายมาโนชญ์ บัวแก้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2509-2514
ชื่อ-นามสกุล : นายชะดิ้น จันสุกสี
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2514-2527
ชื่อ-นามสกุล : นายโกมล บุญยประสาท
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527-2532
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก สุพรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายชะดิ้น จันสุกสี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2543
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ หนูพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-2545
ชื่อ-นามสกุล : นายจบ แก้วทิพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2545-2548
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ หนูพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายสมใจ บุญเรืองขาว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ ขุนทิพย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556 - 30 กันยายน 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายเปรียญ ชูทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน