โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3  ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุรัชดา มานันตพงศ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ