โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3    อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุรัชดา มานันตพงศ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมพันธ์ ดีประเสริฐกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอนุชา เปาะทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นายอภิลักษณ์ สุวรรณรัตน์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์