โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3    อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุมล เขียวอุ้ย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจันทนา พุฒเจริญ
ครูชำนาญการ