โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3    อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพัชริดา ชนะพันธ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกัญญารัตน์ วิสุทธยะรัตน์
ครูอัตราจ้าง