โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3  ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพัชริดา ชนะพันธ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกัญญารัตน์ วิสุทธยะรัตน์
ครูอัตราจ้าง