โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3    อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพรประสิทธิ์ พุฒเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนิวัฒน์ หวัดแท่น
ครู