โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3  ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน