โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3  ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางชะอ้อน โมฆรัตน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 086-2692791

นางสาวปราณี ศรีทองแก้ว
ครูชำนาญการ

นางสาวิตรี อินทร์แป้น
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 087-7922865
อีเมล์ : toedtong@hotmail.com