โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3    อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางชะอ้อน โมฆรัตน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปราณี ศรีทองแก้ว
ครูชำนาญการ