โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3    อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีธัช เหมือนพรรณราย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ