โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3  ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางบุญขันธ์ ศิลปนุรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปัญญา อาสนะ
ครูชำนาญการ

นางถวิล อุ้ยดำ
ครูชำนาญการ

นางอรุณี ชูช่วย
ครูชำนาญการพิเศษ