โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3    อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายณรงค์ ทองเทพ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางปัญญา อาสนะ
ครูชำนาญการ

นางบุญขันธ์ ศิลปนุรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางถวิล อุ้ยดำ
ครูชำนาญการ

นางอรุณี ชูช่วย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวิตรี อินทร์แป้น
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2