โรงเรียนพนางตุง
312 หมู่ 3  ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 93150
ลูกจ้างชั่วคราว

นายกุศล ศรีพุฒ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางละไม ปาละกุล
ลูกจ้างชั่วคราว